PLACEMENT PROGRAMME - Placement Programme - IPA Polska

Placement Programme

PLACEMENT PROGRAMME

WYMIANA FUNKCJONARIUSZY MIĘDZY POLSKĄ A IRLANDIĄ, NIEMCAMI, USA LUB WIELKĄ BRYTANIĄ

Wymiana między Polską i Niemcami w ramach programu Placement Programme została zapoczątkowana w 2008 roku, a stanowiło to poszerzenie istniejącej już współpracy między naszymi krajami. Obydwa porozumienia zostały podpisane przez Prezydenta SP IPA Arkadiusza Skrzypczaka.

W styczniu 2008 r. w trakcie posiedzenia prezydiów obydwu sekcji narodowych w miejscowości Fulda, zostały uzgodnione zasady na jakich będą odbywały się staże na terytorium Polski i Niemiec. Na bazie tych uzgodnień, Komendant Główny Policji nadinsp. Tadeusz Budzik, wyraził zgodę na delegowanie służbowe trzech pierwszych funkcjonariuszy z KMP Biała Podlaska, KMP Nowy Sącz oraz CSP Legionowo, którzy przez dwa tygodnie pełnili służbę w umundurowaniu służbowym na terenie Niemiec. W ramach rewizyty trzech niemieckich funkcjonariuszy przebywało na terytorium Polski, przyglądając się pracy naszych funkcjonariuszy.

W 2009 roku kolejnych trzech policjantów brało udział w stażu z jednostek KMP Kielce, KMP Nowy Sącz, KP Tymbark. Następnie w 2010 r. udział wzięli funkcjonariusze z jednostek policyjnych KPP Brodnica, KPP Lwówek Śląski, KPP Sandomierz. Aż siedmiu funkcjonariuszy brało udział w stażach w 2011 r. w tym po raz pierwszy - dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy IPA a KG SG - dwóch funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego i Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci z jednostek: Centralne Biuro Śledcze KGP, KMP Łomża, KPP Oleśno, Komenda Stołeczna Policji, KWP Bydgoszcz.


W 2009 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące udziału sekcji polskiej i irlandzkiej w programie „Placement Programme”.

Podobnie jak w przypadku sekcji niemieckiej, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk wyraził zgodę na dwutygodniowe staże w Irlandii naszych policjantów w ramach delegowania służbowego. W 2010 roku zostały wysłane dwie pierwsze osoby z KMP Kielce oraz KWP Lublin. W 2011 r. udział wzięło już trzech funkcjonariuszy z KMP Łomża, KP Wrocław-Krzyki oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. Placement Programme polega na wymianie funkcjonariuszy czynnych policji lub SG w ramach dwutygodniowych staży. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (staż w Niemczech) lub angielskiego (staż w Irlandii lub Niemczech) oraz długość służby nie przekraczająca 8 lat. Staż odbywa się w ramach podróży służbowej funkcjonariusza bez udziału środków finansowych ponoszonych przez stronę służbową.


W ramach stażu osoba wyjeżdża na okres dwóch tygodni do Irlandii lub Niemiec. Koszty pobytu, tj. zakwaterowanie lub wyżywienie pokrywane są przez gospodarzy. Na miejscu opiekunem stażysty jest osoba, która później, w ramach rewanżu odbywać będzie staż w naszym kraju, a której opiekunem będzie osoba odbywająca staż z naszego kraju. Warto wspomnieć, że nie ma ściśle określonych reguł, co do warunków zakwaterowania. Obydwie osoby, odbywające staż, są niejako odpowiedzialne za siebie, to znaczy, że zakwaterowanie może być np. w hotelu ale również w miejscu zamieszkania stażysty – gospodarza. Podczas stażu osoba bierze udział w działaniach służbowych, zapoznając się ze specyfiką służby oraz uregulowaniami prawnymi w danym kraju. Ponieważ jest delegowana służbowo, pełni służbę w umundurowaniu jak obserwator, bez prawa podejmowania jakichkolwiek interwencji.

Jak jest droga do przeprowadzenia stażu …

1. Znajdujemy osobę chętną do odbycia stażu i spełniającą wspomniane warunki (lata służby, znajomość języka).
2. Przewodniczący Regionu, do którego należy osoba, w porozumieniu
z Prezesem Grupy Wojewódzkiej, uzgadnia możliwość odbycia stażu
z właściwymi przełożonymi kandydata (przełożony kandydata musi wyrazić akceptację uczestnictwa w stażu). Przewodniczący Regionu, Prezes GW są odpowiedzialni za dobór osoby spełniającej kryteria językowe, które w terminie późniejszym są weryfikowane przez przedstawiciela Prezydium SP IPA.
3. W przypadku uzyskania wstępnej zgody bezpośredniego przełożonego, Prezes Grupy Wojewódzkiej uzgadnia ten fakt z Komendantem Wojewódzkim Policji lub Komendantem Oddziału SG (lub odpowiednimi komendantami ośrodków szkolenia policji lub SG).
4. W przypadku uzyskania zgody od wyżej wymienionych, Prezes Grupy przekazuje dane kandydata do Prezydenta SP lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Prezydent SP IPA wystosowuje pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji
z prośbą o zgodę na uczestnictwo kandydata w stażu oraz o delegowanie go rozkazem personalnym do odbycia zaplanowanego stażu w Niemczech lub Irlandii. Jednocześnie informuje, że w ramach rewizyty na podobnych zasadach i czasookresie będzie przebywał w jego jednostce funkcjonariusz zagraniczny. Prosi o opracowanie programu stażu dla policjanta zagranicznego. W praktyce taki program stażu przygotowuje: osoba odbywająca staż, jego bezpośredni przełożony i Przewodniczący Regionu. Zatwierdzają Komendant Wojewódzki Policji i Prezes Grupy Wojewódzkiej.
6. Pismem do Komendanta Głównego Policji Prezydent SP IPA zwraca się o zgodę na pełnienie służby przez policjantów niemieckich i irlandzkich w poszczególnych jednostkach policji oraz prosi o spowodowanie przygotowania dla nich programów staży zawodowych przez poszczególnych Komendantów Wojewódzkich Policji -
w jednostkach których będą się one odbywały.
7. Wytypowany kandydat otrzymuje do wypełnienia ankietę personalną w języku niemieckim lub angielskim. Po wypełnieniu ankiety, kandydat przekazuję ją do Prezydenta SP, lub osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie staży w Prezydium SP.
8. Prezydium SP wysyła program stażu wraz z ankietą do sekcji narodowej odpowiedzialnej za staż w danym kraju, uzgadniając szczegóły dotyczące daty oraz miejsca stażu.
9. Dana sekcja narodowa przekazuje Prezydium SP analogiczne ankiety personalne swoich funkcjonariuszy oraz swoje propozycje terminu stażu. Prezydent SP IPA przekazuje otrzymane ankiety oraz uzgadnia z Prezesem Grupy Wojewódzkiej IPA ostateczne terminy: wyjazdu naszego funkcjonariusza oraz przyjmowania stażysty
w naszym kraju.
10. Przewodniczący Regionu oraz przełożony wytypowanego funkcjonariusza jest zobowiązany aby zatwierdzony program stażu uczestnik otrzymał na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Przesyła go osobiście mailem do Prezydenta SP lub osoby wyznaczonej z Prezydium, jak również na adres mailowy funkcjonariusza zagranicznego podany w jego ankiecie personalnej.
11. Do wyjazdu zagranicznego polski funkcjonariusz (Region lub GW) jest zobowiązany we własnym zakresie zakupić bilety podróży i ubezpieczenie. Delegowanemu funkcjonariuszowi sekcja polska zwraca poniesione koszty związane z wyjazdem do 1000 PLN, na podstawie przedłożonej delegacji oraz załączonych faktur i rachunków. Pozostałe koszty związane z wyjazdem zagranicznym, w tym wypłatą tzw. kieszonkowego 10,50 EUR/dziennie, w zależności od wysokości kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia, wynoszące powyżej 1000 PLN, będą po stronie grupy wojewódzkiej lub regionu z którego funkcjonariusz pochodzi.
12. Po powrocie ze stażu, osoba musi rozliczyć się z otrzymanej dotacji od SP IPA (rachunki, faktury) oraz sporządzić sprawozdanie ze stażu które zostanie umieszczone na stronie internetowej www.ipapolska.pl i w czasopiśmie „Wiadomości sekcji polskiej IPA”.
13. Sprawozdanie to przesyła do osoby odpowiedzialnej za staż z ramienia Prezydium Sekcji Polskiej IPA.


Przyjmowanie policjanta zagranicznego w Polsce

1. Po otrzymaniu informacji o dacie przylotu policjanta zagranicznego, przedstawiciele Regionu są zobowiązani odebrać go z lotniska.
2. Zabezpieczyć zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie całego pobytu w Polsce.
3. Realizować program stażu zgodnie z nakreślonym harmonogramem zatwierdzonym przez stronę służbową.
4. Praktykowane jest, że nasz stażysta w trakcie dwutygodniowego pobytu w Polsce zajmuje się policjantem zagranicznym również po zakończeniu ośmiogodzinnej służby.
5. Pierwsza sobota i niedziela stażu są dniami wolnym od służby i w tym czasie przedstawiciele Regionu organizują naszemu gościowi wycieczki krajoznawcze lub inne lokalne atrakcje. Druga sobota jest dniem podsumowującym staż- spotkanie z kadrą kierowniczą a niedziela dniem wyjazdu.

Chciałbym podkreślić, że KAŻDY członek IPA, bez względu na stopień, funkcję, wyznanie, płeć itp. przy spełnieniu trzech wymagań, tj. odpowiedniej znajomości języka, stażu służby nie dłuższego od 8 lat oraz pozytywnej opinii przełożonych ma możliwość uczestnictwa w stażu.


Tomasz Szabłowski
Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich Sekcji Polskiej IPA
Małopolska Grupa Wojewódzka

Relacje członków IPA z wyjazdów stażowych:

Powrót na górę strony