IX Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie

129

Zapraszamy do udziału w IX Mistrzostwach Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie, które odbędą się 9 grudnia 2023 roku w Jordanowie Śląskim. Regulamin zawodów znajdziecie w załączniku poniżej.

REGULAMIN

IX MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA

SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

JORDANÓW ŚLĄSKI 09.12.2023 roku

1. Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA Sekcja Polska Region

we Wrocławiu, Klub Sportowy Badmintona – „Ciaparaszka”

2. Cel:

– promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych;

– promocja badmintona w środowisku lokalnym;

– promocja badmintona w województwie dolnośląskim,

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska Służb Mundurowych na rok 2023.

3. Termin zawodów: 09.12.2023 roku / SOBOTA/

4. Miejsce zawodów: Hala Sportowa w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55 – 7 kortów

5. Program zawodów:

09.12.2023 r. (sobota)

– godz. 8.45 – odprawa techniczna; otwarcie mistrzostw;

– godz. 9.00 – rozpoczęcie gier;

– ok. godz. 17:00 – zakończenie gier

UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!

6. Kategorie gier :

gry pojedyncze :

I. kat. – gra pojedyncza kobiet OPEN;

II. kat. – gra pojedyncza mężczyzn do 40 lat

III. kat. – gra pojedyncza mężczyzn powyżej 40 lat

– gry podwójne:

IV . kat. – gra podwójna – OPEN;

V . kat. – gra mieszana – OPEN;

(ilość kategorii jest uzależniona od liczby zgłoszeń, zawodnik może wystartować max.
w dwóch kategoriach )

7. System rozgrywek:

– grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i podwójnej;

– O zwycięstwie decydują 2 wygrane sety do 15 pkt. W przypadku, gdy wynik po dwóch setach będzie równy 1:1, zawodnicy rozgrywają trzeci, decydujący set do 15 punktów. Przy stanie 14:14 – punkt 15 jest punktem kończącym seta.

– pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.

8. Warunki uczestnictwa:

– pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi

aktualne lub poprzednie zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta

– posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakietka);

– koszt uczestnictwa (wpisowe) – 60 zł (do dnia 04.12.2023 – PONIEDZIAŁEK) na konto:

IPA – Sekcja Polska Region we Wrocławiu Ul. Podwale 31-33; 50-035 Wrocław
BGŻ BNP PRIBAS – 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001

Tytułem:

Nazwisko i imię, opłata startowa – turniej badmintona

9. Nagrody:

Puchary, medale i dyplomy za miejsca I – III, losowanie upominków spośród wszystkich uczestników turnieju

10. Zgłoszenia :

do dnia 04.12.2023 roku do godziny 20:00

– zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową , numer telefonu oraz nazwę jednostki;

– zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: lukasnowakowskiii@gmail.com

UWAGA !!! Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie lub nieuiszczenie opłaty startowej w terminie spowoduje, że zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

11. Postanowienia końcowe:

– w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZBad dostępne na stronie www.badminton.com.pl.

– podczas turnieju obowiązuje kolejność lotek PZBad, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przeciwnikowi chęci gry

lotką piórową – zawodnik zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.

– organizator nie zapewnia lotek

– w sprawach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator;

– zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując stosowne oświadczenie;

– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;

– organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia pracownika służb mundurowych spoza województwa dolnośląskiego w ramach gościnnego udziału w turnieju

– za wpisowe istnieje możliwość wystawienia faktury – informację proszę podać w mailu ze zgłoszeniem

– organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek

12. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:
podkom. Łukasz Nowakowski Komenda Miejska Policji we Wrocławiu tel. 603 768 168