Komunikat Prezydium KZ SP IPA

211

W związku z pytaniami kierowanymi do Prezydium SP IPA przez Prezesów Grup Wojewódzkich i Przewodniczących Regionów IPA dot. możliwości organizowania Zebrań Wyborczych w Grupach i Regionach informuję, że sprawę tą reguluje USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, która w art. 10 ust. 1f stanowi:

„…Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii…”

Stan epidemii, o którym mowa powyżej, został uregulowany poprzez następujący przepis prawny:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce nie można zwoływać Zebrań Wyborczych we wszystkich strukturach Sekcji Polskiej IPA, a kadencja obecnych władz naszego stowarzyszenia ulega przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tekst: Piotr Wójcik – Prezydent SP IPA