Porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

345

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji MENiS. Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutu własnego.

Uczelnia współpracuje naukowo z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi ze Słowacji i Ukrainy. W jej ramach przedstawiciele WSBiO uczestniczą w konferencjach organizowanych za granicą, a naukowcy z tamtych ośrodków uczestniczą w organizowanych przez WSBiO konferencjach obejmujących swą tematyką szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W 2011r. podpisano porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne. Do tych wymagań został dostosowany program studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności: bezpieczeństwo państwa. Szczegółowe informacje o uczelni można znaleźć na stronie internetowej: www.wsbio.waw.pl

W dniu 30 lipca 2021 roku w Warszawie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK i Członek Prezydium – kol. Adam MATEŃKO oraz Rektor WSBiO – dr Jacek POMIANKIEWICZ i Kanclerz WSBiO – mgr Sebastian MICHALKIEWICZ, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.

Najważniejszym punktem porozumienia jest to, że WSBiO, zobowiązuje się udzielać zniżki za czesne w wysokości 7% rocznego czesnego dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez uczelnię. Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego w danym roku akademickim (za dwa semestry), bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron.

Tak więc nie pozostaje nic innego jak korzystać ze zniżki na studia przedstawionej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie !!!

Tekst: Piotr Wójcik