Struktura Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

WŁADZE I STRUKTURA

Każda Sekcja Narodowa wybiera Krajowy Zarząd, którego kadencja jest określona odpowiednimi zapisami w statucie Sekcji, a w skład którego wchodzą co najmniej:

  • Prezydent;
  • Sekretarz Generalny;
  • Skarbnik.

Sekcje Narodowe są administracyjnie niezależne.

Planując imprezy międzynarodowe, przed podaniem informacji do wiadomości, Krajowy Zarząd powiadamia PEB o rodzaju, zasięgu oraz finansowaniu imprezy. Jeśli porozumienie w sprawie zastrzeżeń przedstawionych przez PEB nie zostanie osiągnięte, realizacja projektu musi być wstrzymana do czasu podjęcia decyzji przez IEC.

Sekcje Narodowe są organizacjami ogólnokrajowymi, które dzielą się geograficznie, jeżeli leży to w interesie ich członków i właściwie prowadzonej administracji.

Grupy Wojewódzkie muszą ograniczyć swoją działalność do właściwych sobie województw i nie stanowią niezależnych komórek. Grupy Wojewódzkie reprezentowane są w ramach Stowarzyszeniu przez Krajowy Zarząd.

Krajowy Zarząd ma obowiązek poinformować PEB o imprezach planowanych przez Grupy Wojewódzkie zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Międzynarodowym.

Grupy robocze lub kółka zainteresowań, pomimo przyznania im członkostwa międzynarodowego, mogą poruszać jakiekolwiek zagadnienia jedynie za pośrednictwem swoich Sekcji Narodowych.

Sekcje Narodowe i Grupy Wojewódzkie nie mogą ubiegać się o członkostwo w innej organizacji, jak również nie mogą występować o takie członkostwo w imieniu Stowarzyszenia bez uprzedniej zgody IEC.

PEB, Sekcje Narodowe oraz Grupy Wojewódzkie mogą zawierać umowy oraz wchodzić w porozumienia z organizacjami lub przedsiębiorstwami pod warunkiem, że te organizacje lub przedsiębiorstwa nie będą kontrolować lub wywierać wpływ na Stowarzyszenie.

(wyciąg ze Statutu Międzynarodowego IPA)