Nabycie członkostwa

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych formacji, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego.

W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa:

a) członkostwo zwyczajne,

b) członkostwo asocjacyjne.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym jeszcze nie powstała sekcja narodowa IPA. O przyjęciu decyduje Prezydium Krajowego Zarządu na wniosek Prezydium Zarządu tej Grupy Wojewódzkiej, której będzie członkiem w przypadku decyzji pozytywnej.

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) skreślenia w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia członka,

b) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż rok,

c) śmierci członka

2) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub rażącego naruszenia statutu IPA

1a.  Skreślenie następuje automatycznie na mocy statutu. Ponowne przyjęcie skreślonego  członka odbywa się w trybie § 10 ust. 7.

1b. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Krajowy Zarząd na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do  Kongresu Delegatów

1c. W przypadku utraty członkostwa, opłacona składka nie podlega zwrotowi.