WYMIANA STAŻOWA FUNKCJONARIUSZY MIĘDZY POLSKĄ A IRLANDIĄ, NIEMCAMI, USA, WIELKĄ BRYTANIĄ i WĘGRAMI – Chcesz zostać stażystą?

1089

Placement Programme to nic innego, jak wymiana stażowa pomiędzy czynnymi funkcjonariuszami polskiej Policji i Straży Granicznej z ich odpowiednikami w państwach partnerskich programu. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w wymianie jest członkostwo w IPA oraz stosunkowo krótki, bo maksymalnie 8-letni staż służby. W większości przypadków podstawowym językiem komunikacji jest angielski, aczkolwiek – zarówno w kontaktach z Niemcami, jak i Węgrami – mile jest widziany również niemiecki. Nasi węgierscy bratankowie preferują dodatkowo również j. rosyjski. Znajomość języka musi być co najmniej dobra (w mowie i piśmie), ponieważ strona przyjmująca nie zabezpiecza tłumacza (!)

W zależności od ustaleń roboczych nasi koledzy „ipowcy” albo wyjeżdżają na staż pierwsi, albo najpierw przyjmują gości w swoich jednostkach. Sam wyjazd na dwutygodniowy staż odbywa się w ramach zagranicznej podróży służbowej, jednak strona służbowa nie ponosi kosztów takiej delegacji. Wikt i opierunek musi zapewnić strona przyjmująca. Inne koszty ponosi uczestnik i/lub delegujący Region/Grupa Wojewódzka IPA. Na miejscu opiekunem stażysty jest osoba, która później, w ramach rewizyty, odbywać będzie staż

w jednostce swojego byłego podopiecznego. Zakwaterowanie jest kwestią uzgodnień.
W praktyce zatem może to być np. hotel, ale równie dobrze (a kto wie czy nie lepiej, gdy mowa o bardziej efektywnej integracji) w miejscu zamieszkania stażysty – gospodarza.

Delegowany podczas stażu bierze udział w realizacji zadań służbowych, zapoznaje się ze specyfiką służby oraz specyfiką uregulowań prawnych w danym kraju. Co ważne – funkcjonariusz pełni służbę w umundurowaniu służbowym (dzięki temu niejednokrotnie jest też przedmiotem „sensacji” w lokalnym środowisku, bo widok policjanta czy pogranicznika w mundurze obcego państwa zawsze budzi co najmniej zaciekawienie, ale i sympatię) jako obserwator  – bez prawa podejmowania jakichkolwiek interwencji.


Jak zostać stażystą?

Znajdujemy chętnych do odbycia stażu w konkretnym kraju partnerskim i spełniających wspomniane warunki (lata służby, znajomość języka).
Przewodniczący Regionu, w którym zrzeszony jest zainteresowany, w porozumieniu z Prezesem Grupy Wojewódzkiej, uzgadnia możliwość odbycia stażu z właściwym przełożonym kandydata (przełożony musi wyrazić akceptację uczestnictwa w stażu). Przewodniczący Regionu i Prezes GW odpowiadają za dobór osób spełniających wymagane kryteria (przy czym znajomość języka obcego może być następnie zweryfikowana przez przedstawiciela Prezydium SP IPA).
Prezes Grupy Wojewódzkiej uzgadnia termin i szczegóły stażu z Komendantem Wojewódzkim Policji (Komendantem Oddziału SG, odpowiednimi komendantami ośrodków szkolenia Policji lub SG).
Po uzyskaniu wstępnej zgody od przełożonych Prezes Grupy Wojewódzkiej IPA przekazuje dane kandydata Sekretarzowi Generalnemu SP w formie formularza opatrzonego zdjęciem. Formularz obejmuje podstawowe dane kandydata, w tym co najmniej: stopień, imię i nazwisko, jednostkę macierzystą i komórkę organizacyjną
w jej strukturze, długość stażu służby, poziom znajomości języków obcych, dane kontaktowe (telefon, email).
Sekretarz Generalny SP IPA wystosowuje pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji (innego właściwego przełożonego) z prośbą o zgodę na uczestnictwo kandydata w stażu oraz o wydanie polecenia odbycia zagranicznej podróży służbowej. Jednocześnie informuje, że w ramach rewizyty delegowany będzie opiekunem gościa zagranicznego. W piśmie Sekretarz Generalny prosi również o opracowanie programu stażu dla funkcjonariusza zagranicznego (w praktyce program przygotowuje osoba odbywająca staż,  i/lub jego bezpośredni przełożony oraz Przewodniczący Regionu IPA). Zatwierdza go Komendant Wojewódzki Policji (inny właściwy przełożony) i Prezes Grupy Wojewódzkiej.
Sekretarz Generalny SP wysyła program stażu wraz z ankietą do sekcji narodowej odpowiedzialnej za staż w danym kraju, uzgadniając szczegóły dotyczące daty oraz miejsca stażu.
Partnerska sekcja narodowa przekazuje Sekretarzowi Generalnemu SP analogiczne ankiety personalne swoich funkcjonariuszy oraz swoje propozycje terminu stażu. Sekretarz Generalny przekazuje otrzymane dokumenty oraz uzgadnia
z Prezesem Grupy Wojewódzkiej IPA ostateczne terminy: wyjazdu naszego funkcjonariusza oraz przyjmowania stażysty w Polsce.
Przewodniczący Regionu dopilnowuje, aby zatwierdzony program stażu kandydat otrzymał niezwłocznie. Przesyła go (również w wersji przetłumaczonej na język obowiązujący w czasie wymiany) mailem do Sekretarza Generalnego SP
i na adres mailowy funkcjonariusza zagranicznego podany w jego ankiecie personalnej.
Polski funkcjonariusz (Region lub GW IPA) jest zobowiązany we własnym zakresie zakupić bilety podróży i ubezpieczenie. Delegowanemu funkcjonariuszowi Sekcja Polska zwraca poniesione koszty związane z wyjazdem, do kwoty 1.000 zł, na podstawie przedłożonej delegacji oraz załączonych faktur i rachunków. Pozostałe koszty związane z wyjazdem zagranicznym, w tym tzw. diety kieszonkowe (10,50 €/dzień), w zależności od wysokości kosztów poniesionych na zakup biletów
i ubezpieczenia, wynoszące powyżej 1.000 zł, będą obciążały Grupę Wojewódzką lub Region, z którego funkcjonariusz pochodzi.
Po powrocie ze stażu uczestnik niezwłocznie sporządza sprawozdanie, które zostanie umieszczone na stronie internetowej www.ipapolska.pl i w czasopiśmie „Wiadomości sekcji polskiej IPA”. Sprawozdanie w języku polskim (mile widziane również
w  angielskim) należy przesłać na adres email Sekretarza Generalnego SP IPA. 


Przyjmowanie policjanta/pogranicznika zagranicznego w Polsce

Po otrzymaniu informacji o dacie przylotu funkcjonariusza zagranicznego, przedstawiciele Regionu są zobowiązani odebrać go z lotniska.
Region, w którym zrzeszony jest uczestnik Programu Placement, zobowiązany jest zabezpieczyć zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie całego pobytu gościa w Polsce.
Staż powinien być realizowany wg zatwierdzonego przez stronę służbową programu.
Opiekę nad gościem zagranicznym sprawuje polski uczestnik wymiany. Nie powinna się ona ograniczać li tylko do czasu spędzonego w służbie.
Pierwsza sobota i niedziela stażu są dniami wolnym od służby. W tym czasie przedstawiciele Regionu organizują gościowi wycieczki krajoznawcze lub inne atrakcje. Druga sobota jest dniem podsumowującym staż – spotkanie z kadrą kierowniczą, a niedziela – dniem wyjazdu (odprowadzenie na lotnisko).

E-mail koordynatora Programu Placement z ramienia Sekcji polskiej: sekretarz@ipapolska.pl

Opracował:

Krzysztof Kapturski