XII Kongres Sekcji Polskiej IPA przeszedł do historii. Mamy nowe władze na 4-letnią kadencję.

229

Piękny Zamek Janów Podlaski był od 6 do 8 grudnia 2019 roku miejscem XII Kongresu Sekcji Polskiej IPA.

Delegaci z Grup Wojewódzkich, zaproszeni goście z Prezydentem Światowym Pierre – Martin Moulin, Sekretarzem Generalnym – May-Britt Rinnaldo-Ronnebro oraz delegacjami z 15 sekcji narodowych (Austria, Litwa, Estonia, Mołdawia, Irlandia, Cypr, Rumunia, Ukraina, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Republika Czech, Słowacja, Szwecja, Łotwa oraz Przedstawiciel ONZ z Rumunii) którzy zaszczycili nas, członków Sekcji Polskiej swoją obecnością.

W sobotę rano w sali konferencyjnej hotelu rozpoczęły się obrady Kongresu, którym przewodniczył ustępujący Prezydent Fryderyk Orepuk. Po dopełnieniu formalności przez delegatów- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szymurski na podstawie listy obecności oraz sprawdzeniu legalności mandatów delegatów, stwierdził ważność kongresu i przystąpiono do obrad.

Sprawozdanie z prac Prezydium w mijającej kadencji złożył Prezydent Fryderyk Orepuk a z prac Komisji Rewizyjnej Piotr Szymurski. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów, tym samym ustępujący członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej uzyskali absolutorium za mijającą kadencję.

Realizując kolejne punkty programu kongresu, przystąpiono kolejno do wyboru Prezydenta, Członków Prezydium SP IPA oraz Komisji Rewizyjnej. Wybory na Prezydenta odbywały się po raz pierwszy w zmienionej formule, gdzie swoje aplikacje na funkcję, kandydaci byli zobowiązani złożyć na dwa miesiące przed kongresem. Jedyną osobą aplikującą na funkcję Prezydenta był Piotr Wójcik, który przedstawił delegatom w formie prezentacji swoją osobę jak również główne tezy koncepcji pracy Prezydenta i Prezydium na 4 letnią kadencję. Koncepcja ta znalazła uznanie wśród delegatów, którzy jednomyślnie w liczbie 71 głosów, czyli wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów, dokonali wyboru Piotra Wójcika na Prezydenta Sekcji Polskiej, który funkcję swą sprawować będzie przez na kolejne 4 lata.

Następnie przystąpiono do wyboru 8 członków Prezydium, do tego gremium zgłoszono 12 kandydatów. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybrano do prezydium 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów. Wobec faktu, że dwoje kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, przeprowadzono dodatkowe głosowanie które wyłoniło ósmego członka Prezydium.
Po ukonstytuowaniu się skład Prezydium z podziałem na funkcje przedstawia się następująco:

Wiceprezydent –  Witold Drzażdżyński / Wielkopolska GW/,

Wiceprezydent – Aneta Sobieraj / Łódzka GW/,

Wiceprezydent –  Janusz Podżorski / Śląska GW/,

Sekretarz Generalny – Ewa Dębowska / Stołeczna GW/,

Z-ca Sekretarza – Radosław Skubina / Podlaska GW/,

Skarbnik – Adam Pietrzkiewicz / Podkarpacka GW/,

Z-ca Skarbnika – Zbigniew Tomaszek / Małopolska GW/,

Członek Prezydium – Adam Mateńko – /Lubelska GW/

Następnie przystąpiono do wyboru składu Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że na 5 miejsc w jej gremium kandydowało 6 osób, ponownie przystąpiono do głosowania tajnego, podczas którego wyłoniono 5 osobowy skład komisji, który po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodniczący – Piotr Szymurski

Członkowie: Roman Herezo, Józef Gorzałka, Mirosław Dombrowski oraz Jan Maciejczuk.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów kongresu , wyprowadzono sztandar Sekcji Polskiej i prowadzący ogłosił jego zakończenie.

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, którą swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości w osobach: insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, nadinsp. Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, mł. insp. Grzegorz Pietrusik – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, mł. insp. Tomasz Wyszkowski – Komendant Powiatowy Policji
w Siemiatyczach, kom. Mariusz Smagiel – Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim oraz przedstawiciele władz samorządowych -Pan Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Pan Leszek Chwedczuk – Wójt Gminy Janów Podlaski.

Gratulacje dla Prezydenta elekta IPA SP, członków Prezydium , Komisji Rewizyjnej a także wszystkich obecnych na sali skierował Prezydent Światowy Pierre Martin Moulin oraz Sekretarz Generalny Swiatowej IPA  May-Britt Rinnaldo-Ronnebro. Przekazali oni wiele ciepłych słów pod adresem funkcjonowania naszej sekcji, uznania za pracę , ciekawe inicjatywy, aktywność na arenie międzynarodowej i sportowej. Następnie Prezydent Piotr Wójcik wraz z Fryderykiem Orepukiem wręczyli wyjątkową statuetkę „Człowieka Roku IPA Sekcja Polska”, która jest wręczana osobom szczególnie promującym i identyfikującym się z mottem stowarzyszenia „Służyć poprzez Przyjaźń” . Statuetkę tą otrzymał Pan nadinsp. Jarosław Rzymkowski- Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Wręczono także odznaczenia honorowe – medale „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” a po nich uhonorowano okazjonalnymi pamiątkami wszystkie delegacje zagraniczne.
Po zakończeniu oficjalnej części, delegaci i zaproszeni goście mieli okazję do wielu konstruktywnych rozmów, wspomnień i snucia planów na przyszłość zarówno na naszej krajowej niwie, jak również
z członkami delegacji zagranicznych. A to wszystko, w serdecznej i przyjaznej atmosferze,  przy wspaniałej muzyce i doskonałym jedzeniu przygotowanym przez hotel rekomendowany SP IPA „Zamek Janów Podlaski”.

Tekst:E.Gargula, zdjęcia: W.Frańczak, G.Kalina, Artur Klimczak