XIII Kongres Delegatów IPA Sekcja Polska w Warszawie

260

W dniach 8-9 grudnia 2023 roku, w hotelu „Arche Krakowska”, w Warszawie odbył się XIII Kongres Delegatów IPA Sekcja Polska, w którym uczestniczyli delegaci ze wszystkich Grup Wojewódzkich. Swoją obecnością na kongresie zaszczycił nas nowo wybrany Prezydent Światowej IPA kol. Martin Hoffman, a także delegacje sekcji krajowych z 17 państw: Austrii, Albanii, Czarnogóry, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Kongres rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru IPA Sekcja Polska oraz odśpiewania hymn Polski oraz IPA. Pierwszy dzień upłynął delegatom pod znakiem złożenia sprawozdań przez Prezydium i Komisję Rewizyjną, które zostały przyjęte przez delegatów, a także udzielono absolutorium ustępującym członkom Prezydium za 4 letni okres kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów nowego Prezydenta, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania, Prezydium KZ SP, w latach 2023-2027 pracować będzie
w następującym składzie:

Prezydent – Piotr Wójcik / Lubelska GW/,

Wiceprezydent – Witold Drzażdżyński / Wielkopolska GW/,

Wiceprezydent – Janusz Podżorski /Śląska GW/,

Wiceprezydent – Radosław Skubina / Podlaska GW/,

Sekretarz Generalny – Ewa Dębowska / Stołeczna GW/

Z-ca Sekretarza – Bartłomiej Majchrzak / Dolnośląska GW/

Skarbnik – Adam Pietrzkiewicz /Podkarpacka GW/,

Z-ca Skarbnika – Janusz Kołder / Śląska GW/,

Członek Prezydium – Adam Mateńko / Lubelska GW/.

Wybrano również Komisje Rewizyjną, której skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący – Józef Gorzałka,

Członek – Jan Maciejczuk,

Członek – Piotr Pelc,

Członek – Mariusz Jędrasik

Członek – Wojciech Frańczak.

Gdy emocje związane z wyborami opadły, w kuluarach Kongresu, dało się wyraźnie odczuć duch naszego motta „Służyć poprzez przyjaźń”, a rozmowom i wspólnym zdjęciom nie było końca.

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono medale i odznaczenia członkom IPA, a także osobom zasłużonym dla stowarzyszenia. Szczególnie uhonorowano, przyznając tytuł honorowy „Człowieka Roku IPA Sekcja Polska” Panu nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie. Tytuł ten został przyznany Panu Generałowi w podziękowaniu za szczególne zasługi, życzliwość i wspólnie
z IPA realizowane projekty, służące Policji, a także społeczeństwu.

Podczas uroczystości, wręczono podziękowanie oraz szablę oficerską, jednemu
z najstarszych członków IPA, który przez wiele kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – koledze Piotrowi Szymurskiemu. Dziękujemy Piotrze!!! Mamy nadzieję, że nadal będziesz nam służył swoją mądrością i radą.

Na wniosek Kapituły ds. medali, Krajowy Zarząd przyznał medale i odznaczenia, które podczas tej gali wręczył Prezydent Piotr Wójcik, i tak:

– Medal „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” otrzymał – kol. Andrzej Wakulewski,

– „Krzyż Zasługi dla IPA Sekcja Polska” otrzymali koledzy: Krzysztof Rozpędowski i Tadeusz Chołodecki,

– Złoty medal „Za wyróżniającą się działalność statutową” otrzymali: Piotr Szymurski oraz Wiesław Rzyduch,

– Srebrny medal” Za wyróżniającą się działalność statutową” otrzymali : Sylwia Król i Robert Olszewski.

Wymieniono także okolicznościowe upominki z delegacjami zagranicznymi.

Drugi dzień obrad delegaci rozpoczęli od dyskusji nad zmianami w Statucie, które przedstawiła powołana w tym celu wcześniej przez Krajowy Zarząd – Komisja Statutowa. Projekty zmian w imieniu komisji przedstawiła jej przewodnicząca kol. Elżbieta Gargula, najpierw przedstawiając propozycje zmian statutu w ramach uchwały Krajowego Zarządu (dot. powołania Sądu Honorowego w ramach stowarzyszenia, zmian w funkcjonowaniu Komisji Rewizyjnej, wyznaczenie terminu opłacania składki na 30 czerwca każdego roku oraz określenia kompetencji dla KZ do podnoszenia składki). Propozycje te nie znalazły akceptacji delegatów. Następnie przedstawiła wnioski własne Komisji Statutowej, które zawierały zmiany porządkujące niektóre zapisy dotychczasowego statutu, większość tych poprawek delegacji przyjęli i znajdą one swoje odzwierciedlenie w Statucie IPA Sekcja Polska.

Po przerwie obiadowej delegaci wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej „Bezpieczeństwu w Ruchu Drogowym”. Po zakończeniu konferencji, sztandar IPA Sekcja Polska został wyprowadzony, a Prezydent Sekcji Polskiej Piotr Wójcik, wypowiedział formułkę „Zamykam XIII Kongres Delegatów IPA Sekcja Polska”.

Tekst. Elżbieta Gargula/Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Kongresu